UBYTOVACÍ ŘÁD

Apartmán AVIATIK
Černý Důl

aviatik_apartmany_logo_sede-01.png

poskytuje ubytovací služby v apartmánu
Černý Důl 5, byt č. D3
543 44 Černý Důl

 

vydaný provozovatelkou

Vlasta Varmužová
IČ: 05872740

 aviatik@apartmanyaviatik-cernydul.cz
 +420 730 133 222 

jako
Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování
podle 
754 a násl. Občanského zákoníku:
 

 

I. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na Kartě hosta je mezi hostem a provozovatelkou Vlastou Varmužovou (dále jen provozovatel) uzavřena smlouva o ubytování podle § 754 a násl. Občanského zákoníku a to za podmínek uvedených níže a ve smlouvě o ubytování.
b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku dohodou obou stran a potvrzena podpisem na Kartě hosta. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování v následujících místnostech a plochách:

 • vstupní chodba do apartmánového domu,
 • vstup do mezonetového apartmánu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, WC, dvě ložnice a koupelna
 • prostory dalších nabízených služeb,
 • louka, chodníky, ohniště
 • (dále jen prostory určené k ubytování).

Cena za ubytování a poplatky s tím spojené jsou splatné nejpozději při začátku pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Platba se provádí v hotovosti nebo bankovním převodem. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.


II. Způsob objednání ubytování

Objednávka je považována za platnou až po písemném potvrzení objednávky.
a) Objednávku ubytování (rezervaci) je možno provádět:

 • online prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách www.apartmanyaviatik-cernydul.cz,
 • e-mailem recepce@apartmanyaviatik-cernydul.cz,
 • telefonicky na číslo +420 730 133 222.

b) Na základě potvrzení objednávky bude hostu rezervováno ubytování

 • v den příjezdu od 16:00 hod,
 • v den odjezdu do 10:00 hod.

 

III. Klíče
Po zaplacení ubytování, a při příjezdu do Černého dolu, obdrží ubytovaný host po telefonické domluvě (+420 773 583 061) klíče od apartmánu a od hlavního vchodu do budovy.
a) Klíče si ponechává po celou dobu pobytu.
b) Je povinen uzamykat při odchodu dveře apartmánu i hlavní vchodové dveře do budovy Apartmány Aviatik.
c) Při odjezdu je povinen odevzdat všechny klíče, po telefonické domluvě (+420 773 583 061).
d) Je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány.
e) Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

 

IV. Práva a povinnosti hosta

Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je na apartmánu ubytován. Host může užívat apartmán po dobu, kterou má řádně předem smluvenou a uhrazenou.

a) Host má právo
užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení dle Seznamu poskytnutého vybavení v prostorách určených k ubytování v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření.

b) Host je povinen

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku,
 • seznámit se s Ubytovacím řádem a dodržovat jej,
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování,
 • před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená,
 • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování,
 • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození,
 • zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu,
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu,
 • bezodkladně oznámit na recepci poškození nebo škodu na zařízení a majetku, kterou host v prostorách způsobil, za tyto škody odpovídá host a je povinen je nahradit v plné výši dle ceníku inventáře,
 • v apartmánu je i během dne nutno zachovávat klid a nerušit ostatní hosty nadměrným křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby,
 • v době od 22.00 hod do 6.00 hod dodržovat noční klid a chovat se tak, aby nebyl rušen noční klid ostatních hostů,
 • při odchodu z apartmánu vypnout veškeré elektrospotřebiče, zhasnout světla, zamknout dveře apartmánu.

  c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.),
  • provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace či rozvodů ubytovacího zařízení,
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování,
  • používat v prostorách určených k ubytování vnesené vlastní spotřebiče vyjma (osobních počítačů, holícího strojku, vysoušeče vlasů), bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz, provozovatel nenese za tyto spotřebiče a škody jimi způsobené žádnou odpovědnost,
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě,
  • přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování,
  • uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání.

  d) Host nesmí v prostorách určených k ubytování

  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití,
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem,
  • kouřit ve všech prostorách apartmánu určených k ubytování, platí přísný zákaz kouření,
  • rozdělávat ohně a zapalovat svíčky ve všech prostorách apartmánu určených k ubytování.

   

  V. Povinnosti provozovatele

  Provozovatel je povinen

  a) Odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
  b) Dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
  c) Dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování.

   

  VI. Motorová vozidla

  Parkování vozidel hostů je umožněno pouze na parkovacím místě č. 4, vedle budovy. Tato parkovací plocha je zdarma a nehlídaná, tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

   

  VII. Cennosti hosta

  Provozovatel doporučuje hostu, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování.

   

  VIII. Průběžný úklid

  Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. Během týdenního pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně na vyžádání a dle domluvy. na tefonním čísle (+420 773 583 061).

   

  IX. Domácí zvířata

  Návštěva prostor určených k ubytování s domácími zvířaty je možná pouze po domluvě s provozovatelem. Majitel zvířete odpovídá za to, zvíře nebude rušit ostatní ubytované hosty.

   

  X. Reklamace

  Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

   

  XI. Náhrada škody

  a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu.
  b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti mladší 10-ti let bez dozoru dospělých a to ve všech prostorách ubytovacího zařízení.


  XII. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

  a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI tohoto ubytovacího řádu.
  b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.
  c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování musí být písemné a musí být odesláno druhé straně.
  d) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé.
  e) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování i před uplynutím dohodnuté doby o ubytování a ukončit pobyt hosta s okamžitou platností, bez finanční náhrady.

   

  XIII. Stornovací podmínky

  Bezplatné zrušení pobytu 14 dnů před jeho započetím.

   

  XIV. Doklad totožnosti

  Ubytovací zařízení může ubytovat pouze občana, kterého řádně přihlásí dle registračního formuláře.


  XV. Karta hosta

  Karta hosta obsahuje údaje hosta:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • datum narození,
  • číslo občanského průkazu, cestovního pasu, jiného dokladu
  • kontakt.

  K ověření těchto údajů je host povinen vyplnit registrační formulář.

   

  XVI. Wifi

  Je v celém objektu ubytování zdarma. Heslo obdrží host při ubytování. 

   

  Účinnost Ubytovacího řádu: 01.03.2023
  Poslední kontrola stránky:   01.03.2023

  Apartmán Ceník

   

  aviatik_apartmany_logo_sede-01.png
  ubytovací služby Trutnovsko
  relax | přírodní krásy | dovolená

   

  Rezervace
   

  Rychlá navigace

  Apartmány Aviatik

  Černý Důl 5
  543 44 okres Trutnov
  +420 730 133 222
  recepce@apartmanyaviatik-cernydul.cz

  Sociální sítě

  Facebook